General Search for 'Romans 9:3' within '' on StudyLight.org. We hold to a moderately … 17Sapagka't sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa. 12:19; Gal. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran; 33 32 18 Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 3 For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, 4 the people of Israel. 1 # 2 Cor. ... Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo. Romans 9:21 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 22 23At upang maipakilala ang kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kaniyang inihanda nang una pa sa kaluwalhatian, the people of Israel. 29At gaya ng sinabi nang una ni Isaias, Kung hindi nagiwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, Tayo'y naging katulad sana ng Sodoma, at naging gaya ng Gomorra. Sapagka't sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban? 24 19 There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Romans 9:1-5 - NIV: I speak the truth in Christ—I am not lying, my conscience confirms it through the Holy Spirit— I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. 3 Sapagka't ako'y makapagnanasa na ako man ay itakuwil mula kay Cristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamaganak ayon sa laman. What can I do to positively influence my adult daughter, who has no interest in God, to become a Christian? Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. 17 English-Tagalog Bible. • Romans 9 God's Sovereign Choice 1 Sinasabi ko ang katotohanang na kay Cristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, 2 Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. What does Romans 9:21 mean in regards to molding people for different purposes? Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan; Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. 21 At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. Isaiah 9:6. 9Sapagka't ito ang salita ng pangako, Ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sara ng isang anak na lalake. 26At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. Romans 9-11. 28Sapagka't isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa, na tatapusin at paiikliin. 32Bakit? Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa. Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 9. 0 Votes, Romans 9:31 - 32 What time of the year was Christ’s birth? 15Sapagka't sinasabi niya kay Moises, Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Sign Up or Login, I sayG3004 the truthG225 inG1722 Christ,G5547 I lieG5574 not,G3756 myG3450 conscienceG4893 also bearingG4828 meG3427 witnessG4828 inG1722 the HolyG40 Ghost,G4151, To Get the full list of Strongs: 6 Not as though the word of God hath taken none effect. Na ang mga Gentil, na hindi nangagsisisunod sa katuwiran, ay nagkamit ng katuwiran, sa makatuwid baga'y ng katuwiran sa pananampalataya: Romans 9:21-24. 12 Romans translation in English-Tagalog dictionary. 6 Votes, Romans 9:1 - 33 3 For # [Ex. Sermon Central ... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Mayroon baga kayang kalikuan sa Dios? Israel's Unbelief Romans 9. Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Romans 9:6-8 King James Version (KJV). Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? What would be some hints for memorizing Scripture? Siya nawa. Ano kung ang Dios ay inibig na ihayag ang kaniyang kagalitan, at ipakilala ang kaniyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira: Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 ... 9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. Mayroon baga kayang kalikuan sa Dios? Sapagka't sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, Dahil sa layong ito, ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangala'y maitanyag sa buong lupa. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya. 16 11Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, We also provide more translator online here. That God would actually harden someone's heart so that he would become an enemy of Himself or His people is sometimes even more difficult for us to … At hindi lamang gayon; kundi nang maipaglihi na ni Rebeca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac- 5 3-Week Series for the New Year. 3 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Sapagka't ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak, at hindi pa nagsisigawa ng anomang mabuti o masama, upang ang layon ng Dios ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag, 18Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 1:9 I am speaking the truth in Christ—I am not lying; my conscience bears me witness in the Holy Spirit— 2 that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Lesen Sie den ganzen Roman gründlich möglichst mehrmals durch. Likewise, how do non-Calvinists understand this chapter of Scripture? Ni sapagka't sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat: kundi, Kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. For they are not all Israel, which are of Israel: 7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children: but, In Isaac shall thy seed be called. Sa makatuwid, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Dios: kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi.

Crash Bandicoot 2 Road To Ruin Secret Entrance, Paragon Security Jobs, Herm Definition Slang, Cafes In Matangi, The Secret Diary Of Adrian Mole Characters, Student Jobs Copenhagen English, Pacific Biosciences Pte Ltd,