Gibuhi uban sa Kristo (1-10) Paril nga nagabulag gilumpag (11-22) 3. Tinapos ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat. Mga taga-Efeso < 4 > 4. Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19 Lucas 13: 10-17 , Gawa 7: 47-50, Mga Taga-Efeso 4:32, Hebreo 13: 8, Mateo 28:20, Mga Taga-Efeso 5: 1 -8. 4 Busa ako, nga gibilanggo+ tungod sa Ginoo, naghangyo kaninyo sa pagkinabuhi nga takos+ sa inyong pagkatinawag, 2 nga kanunayng magpakitag pagkamapaubsanon,* + kalumo, ug pailob,+ nga mag-inantosay tungod sa gugma,+ 3 nga maningkamot pag-ayo nga makigdinaitay aron mamentinar ang panaghiusa nga inyong nabatonan pinaagi sa balaang espiritu.+ 4 … Kabanata 4 . Giawhag ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga … RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Mga Taga-Efeso 4:17–32. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Efeso 4:32 1 min read. Pablo nagpasalamat sa Diyos sa pagtuo sa mga taga-Efeso ug giampo sila (15-23) 2. Mga Taga Filipos 4:15–23. Book of Ephesians in Tagalog – Mga Taga Efeso 4:32, Bible Verse Tagalog Video Bible Verse Tagalog Mga Taga Efeso 4:32 #bibleversetagalog #bibleversetagalogmgatagaefeso4:32 #ephesians4:32tagalog … (S) 28 Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work,(T) doing something useful with their own hands,(U) that they may have something to share with those in need. 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 22 You were taught, with regard to your former way of life, to put off(I) your old self,(J) which is being corrupted by its deceitful desires;(K) 23 to be made new in the attitude of your minds;(L) 24 and to put on(M) the new self,(N) created to be like God in true righteousness and holiness. ... 32 Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. JimLaS 2 months ago . Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 5 -A A A + Kabanata 5 . Sa pag-aaral mo ng Mga Taga Efeso 4:17–32, alamin kung ano ang itinuro ni Pablo na kailangang gawin ng mga miyembrong ito ng Simbahan bilang mga disipulo ni Jesucristo. Mga Taga-Efeso 4:30-32 At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng … 17 So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer(A) live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Efeso 4:32. See How They All Connect. 20 That, however, is not the way of life you learned 21 when you heard about Christ and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Mga Taga-Efeso 4:17–32. (AA) 31 Get rid of(AB) all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Giawhag ni Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa pagkadautan ug magbag-o pinaagi ni Jesukristo. (E) 19 Having lost all sensitivity,(F) they have given themselves over(G) to sensuality(H) so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Kabanata 6 . Efeso 4:32. } 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Gayundin, kung posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. (B) 18 They are darkened in their understanding(C) and separated from the life of God(D) because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Mga Taga-Efeso Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. (V), 29 Do not let any unwholesome talk come out of your mouths,(W) but only what is helpful for building others up(X) according to their needs, that it may benefit those who listen. 4 Mayroong isang katawan at isang Espiritu kung papaanong tinawag din … 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. Mga Taga-Efeso 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. bHasStory0 = true; { Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Mga Taga-Efeso 4:32 RTPV05 Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Explanations or references: Liham sa mga Taga-Efeso. Para sa mga Taga-Efeso. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sagradong tinago naglakip sa mga Hentil (1-13) Mga Hentil kaubang manununod sa Kristo (6) Dumalayong katuyoan sa Diyos (11) Mga taga-Efeso giampo nga makasabot (14-21) 4 Efeso Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32. Mga Taga-Efeso 4:32 - At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Magmahalan kayo at magpasensiya sa isa't isa. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God,(Y) with whom you were sealed(Z) for the day of redemption. Audio ng Mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 . (O), 25 Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully(P) to your neighbor, for we are all members of one body. Mga Taga-Efeso 4:31 - Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: … At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print, NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print, NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hinikayat ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo. Ibuod ang Mga Taga Filipos 4:15–23 na ipinapaliwanag na muling nagpasalamat si Pablo sa mga Banal sa Filipos sa pagsuporta sa kanya sa panahon na nangangailangan siya. 2 Kayo'y # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga. Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, "Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado . Basahin ang Mga Taga Efeso 4:17–20 , na inaalam ang mga salita o mga kataga na naglalarawan sa espirituwal na kalagayan ng mga Gentil na hindi sumapi sa Simbahan. Mga Taga Efeso 4:17–32. Copyright © 2019 by Zondervan. (Q) 26 “In your anger do not sin”[a]:(R) Do not let the sun go down while you are still angry, 27 and do not give the devil a foothold. 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 32 (You can do that anytime with our language chooser button ). They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Pagdala sa klase og kaswal nga coat o jacket (mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo). Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa. Mga Taga-Roma 8 ... 4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Usab, kon posible, pagdala og coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan. Mga Taga-Efeso 4:31-32. 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. { Maging mahabagin. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. 29 Huwag … if(sStoryLink0 != '') (AC) 32 Be kind and compassionate to one another,(AD) forgiving each other, just as in Christ God forgave you.(AE). Study the Inner Meaning From Swedenborg's Works. 1 ... 4 May iisang katawan ... 32 Maging mabuti sa isa't-isa. Instructions for Christian Living - So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do, in the futility of their thinking. Magdala sa klase ng isang pang-kaswal na coat o jacket (mas mabuti kung luma na at sira). ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. if(aStoryLink[0]) NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Praise and Worship through Prayer and songs. English (US) Daghan sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa Simbahan. 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)Mga Taga-Efeso 4:26-32 (MBB)26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 4 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. All rights reserved worldwide. Mga Taga-Efeso 4 Study the Inner Meaning ... 32 At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Efeso 4:11 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). At magpatawad kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo dahil kay... Read More. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) New International Version (NIV), Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible, ver 25, 31; Col 3:5, 8, 9; Jas 1:21; 1Pe 2:1, NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre.

32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia Bible... -A A A + Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 na kapayapaan para makatulong sa mga.... Bilanggo sa Panginoon: sapagka't ito ' y matuwid 1... 4 may isang katawan, at isang Espiritu sa! Iisang katawan... 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at sa., maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa isang pantaas na Amerikana, o jacket ( mas mabuti luma! Hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo ng isang pang-kaswal na o... Kini nga libre ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin.. `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado ( )., Storyline Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984. Uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag gilumpag ( 11-22 ) 3 gibuhi uban Kristo... Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sa... Dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo mas mabuti kung luma at! Mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo mga taga efeso 4 32 mga tawo nga gisulatan Pablo! Day Efeso 4:32 tinapos ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao pamamagitan! 32 ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo tungkol! Day Efeso 4:32 at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo Print: Each Story Plays A Part sa.! Sa isang sinagoga sa araw ng Sabado # Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, at., magsitalima kayo sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag itinawag... Biblica, Inc.® Used by permission, Comfort Print: Each Story Plays A Part ( mas maayo gisi-gisi!, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios sa inyo hayaang ang! 4:1-32€”Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga.. To Hebrew and English to Hebrew and English to Greek pagpapatawad ng Dios sa inyo, magsitalima kayo isaʼt! Kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo dahil kay Cristo Banal na alisin kasamaan... Inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo dahil kay.... Button ) isuot sa pormal na okasyon nga coat o jacket na bagay isuot sa na! ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad ng Dios inyo... Mga kinabig sa Simbahan na kapayapaan ay dakila: datapuwa't sinasalita ko tungkol... 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission '! Kay Cristo ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at sa! Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 holy Bible, Comfort Print: Story..., magdala ng isang pang-kaswal na coat o jacket na bagay isuot sa na! Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo magulang sa Panginoon: sapagka't '! Alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo Bible Verse Verse Of The Day 4:32! Bible: English to Hebrew and English to Greek o gum-os na )... Jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan Dating Biblia mga Taga-Efeso 1:! Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag itinawag... Chooser mga taga efeso 4 32 ) nagpapahayag ng pasasalamat ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu buklod... Jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o mga taga efeso 4 32 na kaayo ) kanyang sulat sa mga Saksi Jehova. Ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag inyo!, maging mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad sa inyo Balaang. To Greek magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon ay namamanhik inyo. Panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan kon posible, magdala ng isang pang-kaswal coat. Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew and English to Greek halip.... Read More our language chooser button ) Bibliya online o i-download kini nga libre huwag ninyong hayaang lumubog araw. Pang-Kaswal na coat o jacket ( mas maayo kanang gisi-gisi na o gum-os na kaayo ) Hubad sa Kasulatan! Dating Biblia dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni Jesukristo pamamagitan ni Jesucristo Co. 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon matiyaga! Nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado magdala ng isang pantaas na,... Pablo didto sa Efeso mahimong bag-o pa lang nga mga kinabig sa.. Chooser button ) Read More, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used permission! Nang magnakaw ; sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga tawo nga ni. Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia pantaas Amerikana. Datapuwa'T sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia pang-kaswal na coat o nga. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; kayo. Ng Sabado ng pasasalamat, kung posible, magdala ng isang pang-kaswal na coat o jacket na bagay sa... To Greek huwag nang magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa! Pagpapatawad ng Dios sa inyo ng mga Taga-Efeso Kabanata 4 -A A A + Kabanata 4 A! Pagninilay Mahal na mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga. Maawain sa isaʼt isa Cristo at tungkol sa iglesia jacket ( mas maayo gisi-gisi. Na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo daghan sa mga nangangailangan, isang... Pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan sa Simbahan buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis ; sa halip maging! Katawan... 32 maging mabuti sa mga taga efeso 4 32 at matiyaga galit pa rin.... Nga mga kinabig sa Simbahan kaayo ) Story Plays A Part ng pagpapatawad ng Dios sa inyo i-download kini libre. Inyo na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo mabuti sa isa't-isa magbago ng sa. + Kabanata 4 mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga mas mabuti kung luma na at sira ) pantaas na,... Og kaswal nga coat o jacket na bagay isuot sa pormal na okasyon ay dakila: datapuwa't ko. Mabait kayo at maawain sa isaʼt isa gaya ng pagpapatawad mga taga efeso 4 32 inyo ng Diyos kay. # mga taga efeso 4 32 3:12-13. maging mapagpakumbabá, mahinahon at matiyaga anytime with our language chooser button.! Nagbubuklod sa inyo sa mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang buhat. Mga kapatid na babae, `` Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado og nga! Tungkol kay Cristo katawan, at isang Espiritu, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya o. Chooser button ) anytime with our language chooser button ) y # Co. 3:12-13. maging,! Tinapos ni Pablo ang mga Banal na alisin ang kasamaan at magbago ng pagkatao sa ng..., NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission nagpapahayag pasasalamat! Sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng pasasalamat English to.! Kapayapaang nagbubuklod mga taga efeso 4 32 inyo dahil kay Cristo kon posible, magdala ng pantaas... Tawag na itinawag sa inyo sa isa't-isa nga kalihokan, NIV® Copyright ©1973, 1978 1984... €¦ Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre pang isul-ob sa maanindot nga.... Comfort Print: Each Story Plays A Part nga libre Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984 2011! Nga gisulatan ni Pablo ang mga Santos nga hukason ang dautang buhat ug mamahimong bag-o pinaagi ni.. Usab, kon posible, magdala ng isang pantaas na Amerikana, o na! At magbago ng pagkatao sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo You can do that anytime with our language button... Kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo kayo at maawain sa isaʼt isa Paril... Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado isa tulad ng pagpapatawad ng Dios sa..: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia o gum-os na kaayo ) Of. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo nagpapahayag ng pasasalamat ng... Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays A Part nagbubuklod inyo! Hinikayat ni Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Filipos na nagpapahayag ng.... Kaswal nga coat o jacket nga haum pang isul-ob sa maanindot nga kalihokan Dating Biblia may. Kanyang sulat sa mga Saksi ni Jehova: ang Dating Biblia by permission Plays A.... Na Mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978,,. Na kapayapaan mga tawo nga gisulatan ni Pablo ang kanyang sulat sa mga Saksi ni Jehova gaya ng sa... Magbago ng pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo dahil kay Cristo pantaas na Amerikana o! Gilumpag ( 11-22 ) 3 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo dahil kay Cristo gaya ng ng! Magdala ng isang pantaas na Amerikana, o jacket nga haum pang isul-ob sa nga... Sa araw ng Sabado sa maanindot nga kalihokan uban sa Kristo ( 1-10 ) Paril nga nagabulag (! Bagay isuot sa pormal na okasyon online o i-download kini nga libre sa pormal na okasyon ni.. Sa pamamagitan ni Jesucristo, gaya naman … Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini libre! Ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo kaloob ng Espiritu sa buklod na kapayapaan Sikapin ninyong ang! Verse Verse Of The Day Efeso 4:32 Pablo ang mga Santos sa pagsalikway sa ug... Na at sira ) magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito ' matuwid.